4.2. Aplikacje

Po zalogowaniu się, zostaniemy przeniesieni na stronę z listą aktualnie zainstalowanych aplikacji.

W przedstawionym przykładzie jedna z aplikacji ("tt_application") jest nieaktualna. Numer wersji zainstalowanej ("2.0.5") jest przekreślony, poniżej niego znajduje się numer wersji aktualnej ("2.0.6").

Znaczenie mogących wystąpić na stronie symboli i przycisków jest następujące:

- rozpoczyna nową instalację,
- wymusza odświeżenie danych,
- odinstalowuje aplikację,
- restartuje aplikację,
- umożliwia skonfigurowanie aplikacji,
- wyświetla dzienniki zdarzeń aplikacji,
- prezentuje szczegółowe informacje o aplikacji,
- zatrzymuje aplikację,
- uruchamia aplikację,
- pobiera instalację lub aktualizację,
- uruchamia instalację lub aktualizację,
- sygnalizuje pracę w tle,
- sygnalizuje błąd,

4.2.1. Instalacja

Instalację nowej aplikacji rozpoczynamy klikając na w pierwszej kolumnie tabeli aplikacji. Zostajemy przekierowani na stronę kreatora instalacji.

  1. Wybieramy aplikację, którą chcemy zainstalować. Lista zawiera aktualnie dostępne aplikacje firmy Top-Team TT.
  2. Wskazujemy kanał. Wersje stabilne ukazują się rzadziej niż pozostałe, są jednak lepiej przetestowane. Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.
  3. Określamy wersję (opcjonalnie). Pozostawienie pola pustego spowoduje zainstalowanie wersji najnowszej. Możliwe jest też ograniczenie wyszukiwania do konkretnej wersji lub do zakresu wersji.
  4. Określamy ścieżkę kontekstu aplikacji. Możliwość jej zmodyfikowania przydaje się, gdy na serwerze instaluje się więcej niż jedną wersję tej samej aplikacji. Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Kliknięcie przycisku "Zainstaluj" rozpoczyna pobieranie plików. TT-Menadżer wraca do poprzedniej strony, która zawiera teraz tabelę instalacji. Postęp instalacji sygnalizowany jest przyciskiem . Po zakończeniu pobierania plików, instalację uruchamia się klikając na .

Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z alternatywnego instalatora pozwalającego na wgrywanie programów z archiwów war. Aby wyświetlić link do instalatora, należy kliknąć na w nagłówku tabeli wyboru aplikacji.

W szczególnych przypadkach programy publikowane są na dedykowanych, jednorazowych kanałach. Nazwę takiego kanału, uzyskaną od pracownika TT, należy wkleić w pole tekstowe dodatkowego wiersza pojawiającego się po kliknięciu na w nagłówku tabeli wyboru kanału.

4.2.2. Aktualizacja

Aplikacje wymagające aktualizacji wyświetlane są na czerwonym tle. Numer zainstalowanej wersji jest przekreślony, pod nim znajduje się numer wersji aktualnej. Aktualizację rozpoczyna kliknięcie przycisku znajdującego się w ostatniej kolumnie.

Pobieranie plików sygnalizowane jest przyciskiem postępu (jego kliknięcie przerywa pobieranie plików). Po zakończeniu pobierania aktualizacji przycisk zmienia się na . Aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Jeśli jakieś osoby pracują w programie, obok liczby sesji (przedostatnia kolumna) pojawia się ostrzeżenie. Kliknięcie przycisku rozpoczyna instalację.

W trakcie aktualizacji oba dotyczące aplikacji przyciski zmieniają się na . Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji przyciski znikają, a tło zmienia się na zielone.

[Podpowiedź] Podpowiedź
Zmiana kanału w aplikacji przebiega identycznie, jak jej pierwsza instalacja. Istniejąca wersja zostaje zastąpiona najnowszą spośród dostępnych w wybranym kanale.

4.2.3. Konfiguracja

Aby wyświetlić aktualną konfigurację aplikacji, należy kliknąć na symbol znajdujący się w drugiej kolumnie wiersza dotyczącego aplikacji, obok ścieżki. Zmodyfikowaną konfigurację można zapisać klikając na przycisku "Zapisz".

Konfiguracja przykładowej aplikacji

Rysunek 4.1. Konfiguracja przykładowej aplikacji


W konfiguracji mogą pojawić się:

  • parametry - zawierające pojedynczą wartość, bez cudzysłowu; (w przykładzie powyżej: "parametr");
  • tablice - mogące zawierać wiele oddzielonych przecinkami wartości, w cudzysłowach; nazwy tablic kończą się znakami "-[]" (w przykładzie powyżej: "tablica-[]"),
  • mapy - mogące zawierać wiele oddzielonych przecinkami par klucz-wartość, w cudzysłowach, z dwukropkiem pomiędzy; nazwy map kończą się znakami "-{}" (w przykładzie powyżej: "mapa-{}").

Ponadto możliwe jest występowanie komentarzy pełniących funkcję informacyjną lub objaśniającą.

[Ważne] Ważne
Wczytywanie konfiguracji przez program następuje w momencie jego uruchamiania. W związku z tym, po zapisaniu konfiguracji należy program zrestartować. Można tego dokonać klikając na symbolu znajdującym się w drugiej kolumnie wiersza dotyczącego aplikacji, obok ścieżki.
[Podpowiedź] Podpowiedź
Pliki konfiguracyjne aplikacji przechowywane są w podkatalogu "/conf" katalogu instalacyjnego Tomcata.